ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Catering & Events Guido van Wolven B.V. opdracht heeft gegeven tot het verlenen van diensten.
 • Catering & Events Guido van Wolven: Catering & Events Guido van Wolven B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 76229963, die de overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert.
 • Overeenkomst/opdracht: elke afspraak tussen opdrachtgever en Catering & Events Guido van Wolven B.V. tot het leveren van producten en/of diensten ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de overeenkomst.
 • Annulering: De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Catering & Events Guido van Wolven gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet geleverd zullen worden.
 • Event: Het door Catering & Events Guido van Wolven verzorgde of georganiseerde evenement zoals vermeld op de website of benoemd in de overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten, hoe ook genaamd.

 • Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • In het geval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden deze voorwaarden voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 • De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Catering & Events Guido van Wolven uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • De opdrachtgever met wie eenmaal een overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes van Catering & Events Guido van Wolven en overeenkomsten tussen opdrachtgever en Catering & Events Guido van Wolven.
 • Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Catering & Events Guido van Wolven in zijn aanbieding of prijsopgave aan opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld.

De door Catering & Events Guido van Wolven gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan Catering & Events Guido van Wolven de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Alle in de offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens zijn eigendom van Catering & Events Guido van Wolven en dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. Catering & Events Guido van Wolven behoudt zich het recht voor om hetgeen hij verstrekt heeft in het kader van de overeenkomst terug te vorderen.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever.

Catering & Events Guido van Wolven kan een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever zenden. Maakt opdrachtgever binnen 5 werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging geen bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Catering & Events Guido van Wolven is gebonden als zijn schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard of als hij een opdrachtbevestiging heeft verzonden aan opdrachtgever. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonische gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.

Opdrachtgever kan tot 5 werkdagen voor de datum van uitvoering een lager aantal dan het oorspronkelijk opgegeven aantal gasten doorgeven aan Catering & Events Guido van Wolven. Bedraagt het gecorrigeerde aantal gasten minder dan 50% van het oorspronkelijk aantal, dan is er sprake van een gedeeltelijke annulering waarop artikel 8.1. van overeenkomstige toepassing is. In dat geval bepaalt Catering & Events Guido van Wolven de creditering aan de hand van de gegevens vermeld op de offerte of op opdrachtbevestiging. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing op assortimentswijziging door opdrachtgever voor de dag van uitvoering. Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging extra in rekening gebracht.

Afspraken van opdrachtgever met personeelsleden van Catering & Events Guido van Wolven binden Catering & Events Guido van Wolven niet, tenzij deze schriftelijk namens Catering & Events Guido van Wolven zijn bevestigd.

Artikel 5 – Prijzen

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, commissies en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Catering & Events Guido van Wolven niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is Catering & Events Guido van Wolven gerechtigd deze verhoging aan opdrachtgever door te berekenen.

Een prijsverhoging als bedoeld in het vorige lid geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 – Betaling en voorschot

Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, op een nader door opdrachtgever aan te geven wijzen, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

Indien Catering & Events Guido van Wolven niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Catering & Events Guido van Wolven zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Catering & Events Guido van Wolven.

Opdrachtgever is verplicht een door Catering & Events Guido van Wolven bij de totstandkoming van de overeenkomst vast te stellen bedrag als voorschot aan Catering & Events Guido van Wolven te voldoen binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst.

Indien het voorschot als bedoeld in het vorige lid niet tijdig door Catering & Events Guido van Wolven ontvangen is, heeft Catering & Events Guido van Wolven het recht, zonder in verzuim te raken, de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren.

Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.

In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Catering & Events Guido van Wolven op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 – Uitvoering

De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Catering & Events Guido van Wolven is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het Event en de opgegeven aantallen en omstandigheden.

Catering & Events Guido van Wolven is niet aansprakelijk voor schade indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het Event.

Opdrachtgever staat er voor in dat Catering & Events Guido van Wolven alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water, elektriciteit en ruimten, tenzij anders overeengekomen.

Catering & Events Guido van Wolven heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeven aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door Catering & Events Guido van Wolven aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Catering & Events Guido van Wolven wenselijk is.

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming welke hij schriftelijk aan opdrachtgever verstrekt. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.

Artikel 8 – Annulering

Annulering door opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Er is slechts sprake van annulering wanneer de schriftelijke bevestiging door opdrachtgever getekend is en in het bezit is van Catering & Events Guido van Wolven. Bij uitstel of annulering door opdrachtgever zullen de volgende kosten door Catering & Events Guido van Wolven worden berekend:

 • bij annulering tot 30 dagen voor de eerste dag van uitvoering: 50% van het overeengekomen bedrag;
 • bij annulering tot 15 dagen voor de eerste dag van uitvoering: 75% van het overeengekomen bedrag;
 • bij annulering tot 7 dagen voor de eerste dag van uitvoering: 100% van het overeengekomen bedrag.

Catering & Events Guido van Wolven behoudt zich het recht voor de opdrachten, die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften te annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een aanvang met de uitvoering is gemaakt. Deze annulering geldt als een annulering door opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever het event uitstelt, wordt dit gezien als een annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met Catering & Events Guido van Wolven een nieuwe datum vastgesteld wordt waarop het event doorgang kan vinden en er overeenstemming is bereikt ten aanzien van de eventuele gemaakte/te maken extra kosten.

Artikel 9 – Teruggave goederen

De opdrachtgever is verplicht bij het einde van de overeenkomst al hetgeen hij van en/of met betrekking tot Catering & Events Guido van Wolven onder zich heeft binnen 14 dagen aan Catering & Events Guido van Wolven ter beschikking te stellen.

De door Catering & Events Guido van Wolven en/of derden beschikbaar gestelde materialen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst dienen door opdrachtgever in dezelfde staat te worden geretourneerd. Eventuele schade dient door opdrachtgever aan Catering & Events Guido van Wolven te worden vergoed.

Bij niet nakoming van de verplichting in lid 1 van dit artikel zal Catering & Events Guido van Wolven de daaruit voortvloeiende schade en kosten op opdrachtgever verhalen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

Catering & Events Guido van Wolven is ten aanzien van opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Catering & Events Guido van Wolven voor betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Catering & Events Guido van Wolven uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Catering & Events Guido van Wolven beperkt tot maximaal het met de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtgever in rekening gebrachte en betaalde bedrag.

Voorwaarde voor aansprakelijkheid is voorts dat opdrachtgever Catering & Events Guido van Wolven terstond na ontdekking van een tekortkoming hiervan schriftelijk in kennis stelt en Catering & Events Guido van Wolven heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.

Opdrachtgever vrijwaart Catering & Events Guido van Wolven tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 11 – Opschortingsrecht

Indien opdrachtgever een van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met Catering & Events Guido van Wolven niet stipt nakomt, heeft Catering & Events Guido van Wolven het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, onverminderd het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan Catering & Events Guido van Wolven verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 12 – Wijzigingsclausule

Catering & Events Guido van Wolven is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Catering & Events Guido van Wolven zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treedt een wijziging jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging door Catering & Events Guido van Wolven is medegedeeld.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Catering & Events Guido van Wolven waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Catering & Events Guido van Wolven waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.